Matlab 中step conv 函数使用

                                     Matlab 中step 函数使用


                                                                          s+ 4             

对于一个闭环系统 传递函数是   G(s) = ------------------  : 

                                                                     s^2 + 2s + 8

现在要求其时域响应:

代码:

 num = [1, 4];
den = [1, 2, 8];
step(num, den)

运行结果:


这里再给出一个技巧使用  tf()   函数即可获得传递函数

例如:

 G= tf(num, den)

G =
 
   s + 4
 -------------
 s^2 + 2 s + 8
 
Continuous-time transfer function.


下面是 conv 函数的使用                      6(s+5)

例如:                               G(s) = -----------------------------   conv主要就是用来进行多形式的乘法或者矩阵乘法

                                                     { (s^2 +3s +1)^2  }* (S +6)


 num = 6*[1, 5];
>> den= conv(conv([1,3,1],[1,3,1]), [1,6]);
>> tf(num, den)

ans =
 
         6 s + 30
 -----------------------------------------
 s^5 + 12 s^4 + 47 s^3 + 72 s^2 + 37 s + 6
 
Continuous-time transfer function.


wangxiaoming CSDN认证博客专家 架构 Spring Boot Redis
博客是很好的总结和记录工具,如果有问题,来不及回复,关注微信公众号:程序员开发者社区,获取我的联系方式,向我提问,也可以给我发送邮件,联系 1275801617@qq.com
©️2020 CSDN 皮肤主题: Age of Ai 设计师: meimeiellie 返回首页
实付0元
点击重新获取
扫码支付
钱包余额 0

抵扣说明:

1.余额是钱包充值的虚拟货币,按照1:1的比例进行支付金额的抵扣。
2.余额无法直接购买下载,可以购买VIP、C币套餐、付费专栏及课程。

余额充值